Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR (APVV SR)

 

Název projektu: 

Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva – MAPUS 

 

Kód projektu: 

APVV-16-0573

 

Hlavní řešitel: 

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovenská republika

 

Člen řešitelského týmu:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA 

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Doba trvání projektu: 

09/2018 – 12/2021 

 

Cíl projektu:

Projekt je zameraný na vytvorenie a overenie modelu andragogického poradenstva školám a učiteľom v podpore ich profesijného rozvoja a učenia. Obsahuje tvorbu a realizáciu akreditovaného programu špecializačného kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa stanú poradcami v podpore profesijného rozvoja učiteľstva na školách. Ďalej tvorbu podporných materiálov – metodík pre aktérov poradenstva (poradcov, manažmenty škôl a učiteľstvo) a vedeckých štúdií, monografií o andragogickom poradenstve školám a učiteľstvu. Aplikačný význam spočíva v realizácii inovačného prístupu v podpore aktivít profesijného rozvoja a sebarozvoja učiteľstva v podmienkach škôl a inovačných stratégií profesijného učenia. Zásadnou zmenou, ktorá bude dôsledkom výskumných a aplikačných aktivít projektu je vyškolenie skupiny poradcov profesijného rozvoja učiteľov na školách a založenie konzultačného pracoviska pri katedre andragogiky čo umožní rozšírenie

aktuálnych modelov praktickej podpory profesijného rozvoja o nové poňatie – andragogické poradenstvo.

 

Ciele projektu:

1.  Identifikovať vnútorné rozvojové potreby škôl a učiteľstva.

2.  Vytvoriť (teoretickým výskumom) model andragogického poradenstva a model profesijných kompetencií poradcu profesijného rozvoja školy a učiteľstva.

3.  Vytvoriť komplexnú metodiku na overenie profesijných kompetencií poradcu profesijného rozvoja školy a učiteľstva – certifikácia.

4.  Vytvoriť a realizovať modulárny program špecializačného kontinuálneho vzdelávania pre budúcich poradcov profesijného rozvoja škôl a učiteľstva.  Overiť kompetencie poradcov profesijného rozvoja školy a učiteľstva – psychometrických charakteristík, vytvorenej metodiky na certifikáciu poradcov.

5.  Zriadiť konzultačne pracovisko pre podporu poradcov profesijného rozvoja učiteľstva pri Katedre andragogiky PF UMB v B. Bystrici ako nástroj udržateľnosti a ďalšej diseminácie výsledkov projektu.