Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí 


 

Anotace: 

Téměř každý pracovní den se někde odehrává skupinové pracovní setkání, jednání nebo porada a stále je možné se setkat s poradou, která je v podstatě dlouhým sdělovacím monologem vedoucího pracovníka a pro všechny účastníky je značně vyčerpávající. Školní prostředí v tomto směru nebude výjimkou. Nabízený vzdělávací program chápe poradu jako silný manažerský nástroj a jeho obsah je zaměřen na rozvoj praktických dovedností, technik a na celkovou změnu optiky, kterou je možné pohlížet na porady.  Zaměřuje se na různé druhy porad, které jsou v oblasti školství typické, a předává účastníkům takové informace, které jim umožní tato setkání zefektivnit, zrychlit, zacílit a využít jako skutečný manažerský nástroj a nástroj vedení lidí.

 

 

Tematické bloky:

 

 1. Teoretická část: 2h
 2. Teoretický rámec a terminologické vymezení
 3. Obecné zásady vedení porad – fáze před, při a po
 4. Role na poradě
 5. Využitelné techniky (technika 6 otázek, technika parkoviště, technika pauzy, zrcadlení, parafráze, technika šesti klobouků apod.)
 6. Efektivní písemné sdělování informací (newslettery, sdílené prostředí)
 7. Třídní schůzka jako specifická forma skupinového setkání ve škole
 8. Základní prevence konfliktů na poradě
 9. Praktická část: 3,5h
 10. Praktický nácvik – simulace porady
 11. Reflexe praktického nácviku a použitých technik
 12. Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny

 

Cíl kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně organizovat a vést skupinová setkání ve školním prostředí a využívat porady jako manažerský nástroj.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:


 

Cílová skupina:

 

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení, jejich zástupci a členové širšího vedení (například vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení) a dále všichni, kteří mají ve své náplni práce organizování skupinových setkání (např. třídní učitelé).

 

 

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 5. 12. 2019 od 9:00 hod do 14:00 hod

Cena kurzu: 1 900 Kč

Lektor: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Místo konání: PedF UK M. D. Rettigové 4, Praha 1, učebna R 210

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Kurz je akreditován MŠMT

 

>> Přihláška <<