Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


ESIF – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT ČR)

 

Název:

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

 

 

Název dílčí části:

Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů

 

Kód projektu: 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

OP VVV

 

Hlavní řešitel: 

Univerzita Karlova

 

Řešitel dílčí části:

Pedagogická fakulta UK

 

Členové řešitelského týmu za KAMV:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA 

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

Mgr. Danuše Dvořáková

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Doba trvání projektu: 

2018 – 08/2020 

 

Cíl projektu:

Cílem dílčího projektu je vytvoření podmínek pro zvýšení kvality vzdělávání, jež maximálně zefektivní a zkvalitní veškeré procesy probíhající během magisterského studia zaměřeného na profesní přípravu budoucích učitelů.

Projekt je zaměřen na spolupráci studentů a učitelů v týmech, řešících získávání pedagogických a řídicích kompetencí jako předpokladů úspěšné vzdělávací činnosti na všech stupních škol a jako předpokladů řízení vzdělávací činnosti. Na základě realizace projektu, pedagogové zlepší metodologii práce se studijními skupinami v oborech, v nichž se napříč fakultou realizuje učitelská příprava, a to formou e-learningu formou nepřímé výuky při využívání ICT technologií, v přímé výuce při řešení simulovaných didaktických situací a při reflexi pedagogické praxe. Získané kompetence se uplatní v kvalifikačních pracích studentů a v tvorbě učebních materiálů, jejichž autory budou pedagogové zúčastnění v projektu. Výsledky budou prezentovány v mezioborových konferencích studentů a pedagogů. Získané kompetence zvýší vědomostní a dovednostní vybavení studentů pro konkurenceschopnost na trhu práce, resp. pro uplatnění v soudobém systému vzdělávání. Předpokladem uvedených činností je rozšíření možností pro přístup studentů ke studijním oporám ve formách odpovídajících povaze oborů a k efektivním způsobům publikace, vytvoření podmínek pro týmovou práci studentů, pro efektivní zveřejňování dílčích výsledků realizace projektu, čerpání z nich v rámci jednotlivých oborů i na poli mezioborovém a pro prezentaci výsledků výzkumu v odborném tisku a v dalších specializovaných médiích.