Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (KEGA SR)

 

 

 

Název projektu: 

Rozvoj poradenských kompetencií študentov v štúdijnom odbore andragogika

 

Kód projektu: 

KEGA 015UMB-4/2019 

 

Hlavní řešitel: 

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovenská republika

 

Členové řešitelského týmu:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA 

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Doba trvání projektu:

01/2019 – 12/2021 

 

Cíl projektu:

Andragogické poradenstvo je perspektívne sa rozvíjajúci smer andragogickej teorie i praxe orientovaný na zlepšovanie učebného potenciálu dospelých, ktorý im umožní zvládnuť rôznorodé životné problémy a výzvy (pracovného, občianskeho i súkromného života). Teoretické rozpracovanie konceptu andragogického poradenstva dospelým a jeho zaradenie do jadra výučby v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia v odbore andragogika (vrátane moderných učebných zdrojov) reflektuje potreby spoločenskej, ekonomickej i andragogickej praxe. Absolventi odboru andragogika vyzbrojení potrebnými kompetenciami andragogického poradenstva môžu v krátkom čase naplniť potrebu zamestnávateľov a zamestnancov po poradenských službách v učení a kariére dospelého človeka.

 

Hlavné ciele projektu:

1. Spracovať vybrané vedecko-teoretické východiská problematiky celoživotního andragogického poradenstva založené na interdisciplinárnom prístupe a medzinárodnom kontexte, pre účely zavedenia – aplikácie v novom učebnom predmete Andragogické poradenstvo na magisterskom stupni vysokoškolského štúdia v štúdijnom programe andragogika.

2. Spracovať výsledky vedecko-teoretického skúmania do moderného (elektronického) didakticky využiteľného učebného textu (učebnica a cvičebnica) pre potreby vysokoškolských študentov a študentiek odboru andragogika (magisterský stupeň štúdia) na vysokých školách v Slovenskej republike.

3. Riešením projektu prispieť k zlepšeniu kvality vysokoškolskej prípravy absolventov odboru andragogika a skvalitneniu praktickej činnosti – andragogického poradenstva v celoživotnom učení dospelých.