Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Pedagogická diagnostika pro učitele

Pedagogická diagnostika - základní terminologie, postavení pedagogické diagnostiky v systému péče o žáka/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Fáze, varovné signály v diagnostice učitele.

Metody pedagogické diagnostiky a možnosti jejich využití v různých pedagogických situacích, praktické užití v modelových situacích.

Zpracování dat, stanovení pedagogické diagnózy, pedagogická prognóza, začlenění výsledků pedagogické diagnostiky do podpůrných opatření a plánu pedagogické podpory, případně do individuálního přístupu k žákovi, evaluace procesu.

Ukázky uplatnění konkrétního postupu pedagogické diagnostiky u konkrétního případu.

Příklady dobré praxe.

Kazuistický seminář, práce s konkrétními kazuistikami učitelů.


Lektor: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Rozsah semináře: 12 vyučovacích hodin

Datum konání: březen 2019

Cena kurzu: 1600 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<