Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


Technologická agentura České republiky (TA ČR)

(programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA)

 

 

Název projektu: 

Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching 

 

Název projektu – akronym:

VIR Co-Teaching 

 

Kód projektu: 

TL03000133 

 

Hlavní řešitel: 

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA 

 

Členové řešitelského týmu:

PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA

 

Řešitelské pracoviště:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Doba trvání projektu: 

05/2020 – 09/2023 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat virtuální složku jako novou součást vzdělávací metody co-teachingu. Východiskem je výzkum metody, dále její experimentální ověření a následně optimalizace. Projekt navrhuje metodiku, která umožní inovativní využití v rámci školního vzdělávání (základního a středního). Metodu co-teachingu projekt rozšiřuje do virtuálního prostředí, čímž vzniká nový nástroj aplikovatelný pro řešení aktuálních problémů v kognitivní složce vyučování. Principem je spolupráce při výuce s cílem efektivnějšího vyučování, větší synergické provázanosti obsahu vzdělávání v teoretické i praktické složce, využití mezioborového přístupu ve vazbě na průřezová témata zakotvená v RVP a rozvoj transverzálních kompetencí reagujících na dynamické proměny společnosti.

 

Aplikační garanti:

Česká školní inspekce

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie

Základní škola Louny

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK