Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY VE ŠKOLÁCH V SOUVISLOSTI S GDPR

 

ANOTACE:

Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života jejich původce, škol nevyjímaje. Jak motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty? Nastavení procesu oběhu dokumentů je třeba v praxi přizpůsobit provozním podmínkám jednotlivých původců tak, aby byl efektivní a co nejméně zatěžoval. Práce s dokumenty musí probíhat v souladu nejen s archivní legislativou, ale i s GDPR, aby nedošlo k porušení zásad ochrany osobních údajů.

Seminář je zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z legislativní povinnosti škol vést spisovou službu, pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií.

 

Tematické bloky:

 

2 hodiny

 

2 hodiny

 

2 hodiny

 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

 

Seznámení účastníků semináře s efektivním způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

 

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: 24. 4. 2020

Cena kurzu:  1 980 Kč

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Místo konání: PedF UK Praha, Spálená 79/10, Praha 1, SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

>> Přihláška <<