Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR

Zveřejněno: 2020-11-16 20:07:42

VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY VE ŠKOLÁCH V SOUVISLOSTI S GDPR

 

Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života jejich původce, škol nevyjímaje. Jak motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty? Nastavení procesu oběhu dokumentů je třeba v praxi přizpůsobit provozním podmínkám jednotlivých původců tak, aby byl efektivní a co nejméně zatěžoval. Práce s dokumenty musí probíhat v souladu nejen s archivní legislativou, ale i s GDPR, aby nedošlo k porušení zásad ochrany osobních údajů.

Seminář je zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z legislativní povinnosti škol vést spisovou službu, pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií.

 

Tematické bloky:

2 hodiny

 • platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby;
 • platná legislativa v oblasti GDPR
 • základní pojmy v archivnictví, spisové službě;
 • povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby;

2 hodiny

 • oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání);
 • podací deník vs. software elektronické spisové služby;
 • tvorba spisu;
 • skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce;

2 hodiny

 • spisová rozluka;
 • vedení spisové služby v mimořádných situacích;
 • tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu;
 • aktuality k datu konání semináře.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

Seznámení účastníků semináře s efektivním způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: 16. 11. 2022

Cena kurzu:  1 980 Kč

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Místo konání: On-line

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška