Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR (APVV SR)


Název projektu:

Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva – MAPUS

Kód projektu:

APVV-16-0573

Hlavní řešitel:

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovenská republika

Člen řešitelského týmu:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Doba trvání projektu:

09/2018 – 12/2021

Cíl projektu:

Projekt je zameraný na vytvorenie a overenie modelu andragogického poradenstva školám a učiteľom v podpore ich profesijného rozvoja a učenia. Obsahuje tvorbu a realizáciu akreditovaného programu špecializačného kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa stanú poradcami v podpore profesijného rozvoja učiteľstva na školách. Ďalej tvorbu podporných materiálov – metodík pre aktérov poradenstva (poradcov, manažmenty škôl a učiteľstvo) a vedeckých štúdií, monografií o andragogickom poradenstve školám a učiteľstvu. Aplikačný význam spočíva v realizácii inovačného prístupu v podpore aktivít profesijného rozvoja a sebarozvoja učiteľstva v podmienkach škôl a inovačných stratégií profesijného učenia. Zásadnou zmenou, ktorá bude dôsledkom výskumných a aplikačných aktivít projektu je vyškolenie skupiny poradcov profesijného rozvoja učiteľov na školách a založenie konzultačného pracoviska pri katedre andragogiky čo umožní rozšírenie aktuálnych modelov praktickej podpory profesijného rozvoja o nové poňatie – andragogické poradenstvo.

Ciele projektu
  • Identifikovať vnútorné rozvojové potreby škôl a učiteľstva.
  • Vytvoriť (teoretickým výskumom) model andragogického poradenstva a model profesijných kompetencií poradcu profesijného rozvoja školy a učiteľstva.
  • Vytvoriť komplexnú metodiku na overenie profesijných kompetencií poradcu profesijného rozvoja školy a učiteľstva – certifikácia.
  • Vytvoriť a realizovať modulárny program špecializačného kontinuálneho vzdelávania pre budúcich poradcov profesijného rozvoja škôl a učiteľstva. Overiť kompetencie poradcov profesijného rozvoja školy a učiteľstva – psychometrických charakteristík, vytvorenej metodiky na certifikáciu poradcov.
  • Zriadiť konzultačne pracovisko pre podporu poradcov profesijného rozvoja učiteľstva pri Katedre andragogiky PF UMB v B. Bystrici ako nástroj udržateľnosti a ďalšej diseminácie výsledkov projektu.