Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Pro vedoucí školské pracovníky z Hlavního města Prahy připravujeme v rámci projektu iKAP II a spolupráce s Pražským inovativním institutem následující podporu:

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Danuši Dvořákovou (danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz).

Grantový projekt, reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financováno:

Z prostředků ESF prostřednictvím OP VVV

a z rozpočtu Hlavního města Prahy

Číslo výzvy:

02_19_078

Název výzvy:

Implementace krajských akčních plánů II

Realizátor:

Magistrát Hlavního města Prahy

Web realizátora:

(web)

Partner:

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta

Datum zahájení:

01. 10. 2021

Datum ukončení:

31. 10. 2023


Popis realizace klíčových aktivit (KA) na jejichž realizaci se podílí Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta:


 • KA2.1 Kyberšikana

  realizátor: Katedra psychologie


Cíl aktivity: Poskytnout systematické profesní rozvoj v oblasti šikany a kyberšikany ve školním prostředí.

Naplnění cíle: Aktivita je zaměřena na téma kyberšikany u školních dětí a jejích specifik i podobností se šikanou. Téma bude transformováno a uchopeno pozitivně. To znamená namísto označení kyberšikana dominantně uvažovat o posilování zdravých vztahů a efektivní komunikace ve virtuálním prostředí (s přesahem do reálných vrstevnických vztahů). Tento diskursivní posun otevře prostor pro nová relevantní témata a jistě bude více rezonovat s učitelským zájmem o budování pozitivních výstupů, namísto pouhého vyhýbání se negativním obsahům a výsledkům. Program je určen pro dvě profesní skupiny:

1) vyučující, resp. třídní vyučující SŠ, ZŠ a MŠ,

2) osoby působící ve školním poradenským pracovišti na pozicích školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog.


 • KA4.1 Ředitelská́ akademie

  realizátor: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


Cíl aktivity: Dlouhodobě podpořit pražské ředitele škol a školských zařízení a vedoucí školské pracovníky v kvalitním řízení pedagogického procesu

Naplnění cíle: Projekt se zaměřuje na pražské ředitele škol a školských zařízení, kterým nabízí komplexní podporu. V první fázi podpory jim nabízí ucelené vzdělání v managementu a řízení pedagogického procesu v souladu s platnou vyhláškou a standardem studia pro vedoucí pedagogické pracovníky. V rámci tohoto projektu bude kurz inovován a bude reflektovat potřeby pražských ředitelů a výstupy z distančního vzdělávání v době COVID. Přednášky a webináře bude natáčeny a upravovány tak, aby vytvořily dlouhodobou podporu a databanku materiálu pro potřeby ředitelů škol. V druhé fázi projektu se ředitelé zúčastní roční podpory v rámci provázení školním rokem, kdy jim bude umožněno využít i individualizované mentorské podpory a platformy spolupracujících škol. Program bude postupně pokrývat klíčové etapy školního roku a řízení pedagogického procesu, bude založen na vzájemném sdílení a využije prvky benchlearningu pro vytvoření učícího se společenství. Vznikne tak ucelená akademie pro vedoucí pedagogické pracovníky skládající se z jednotného manažerského vzdělávání, personalizované mentorské podpory, platformy a kulatých stolů pro sdílení zkušeností a praxe a reflektivního provázení školním rokem.


 • KA5.7 Distanční vzdělávání

  realizátor: Oddělení pro podporu distančního vzdělávání


Cíl aktivity: Cílem aktivity je vytvoření prostředí a materiálů pro komplexní podporu všech zainteresovaných osob při distančním vzdělávání.

Naplnění cíle je rozděleno do třech podaktivit:

1) První je zaměřena na podporu interaktivní, přitažlivé a poutavé distanční výuky, aby se srovnal kvalitativní a obsahový rozdíl mezi prezenční a distanční výukou.

Cílem této podaktivity je srovnat kvalitativní rozdíl mezi prezenční a distanční výukou. Ke srovnání kvalitativního rozdílu mezi prezenční a distanční přispěje projekt podporu vzniku kvalitního obsahu distanční výuky. Manuál bude určen primárně pro pedagogy a bude proto vytvořen tak, aby obsahoval praktické návody od jednodušších aktivit po složitější. Manuál bude vytvořen v českém jazyce na základě rešerše příkladů dobré praxe jak z tuzemských, tak zahraničních zdrojů. Manuál bude složen z krátkých, cca 10minutových videí a interaktivních metodik, ve kterých bude vysvětleno určitý princip tvorby výukové hodiny s praktickým příkladem. U výstupních materiálů proběhne evaluace, a to jak interní (napříč jednotlivými katedrami pedagogické fakulty) tak externí na zapojených školách.

2) Druhá podaktivita je zaměřena na zvýšení schopnost žáků samostatné práce, sebekontroly a organizace práce při distanční výuce a tím zvýšení jejich studijní úspěšnosti.

Cílem této podaktivity je významným způsobem nastartovat schopnost žáků samostatné práce, sebekontroly a organizace práce. K tomu bude sloužit příručka se vzory pracovních listů a s pokyny pro různé cílové skupiny. Aby byl cíl této podaktivity budou do procesu zapojeni pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové, rodiče a samozřejmě samotní žáci. Příručka bude vytvořena odborníky na pomezí psychologie a osobního rozvoje. Příručka pomůže s organizováním domácí přípravy na školu, efektivnějšímu učení, plánování konkrétních a reálných cílů a dodržování stanovených termínů. U výstupních materiálů proběhne evaluace, a to jak interní, tak externí na zapojených školách.

3) Třetí podaktivita usnadní plynulý přechod z distanční formy vzdělávání do prezenční a naopak, a to jak pro učitele, tak i žáky a rodiče. Implementaci materiálů zajistí konference o distančním vzdělávání na konci projektu a bootcampy, na kterých budou vytvořené materiály detailně představeny.

Cílem této podaktivity je usnadnění plynulého přechodu z jedné formy vzdělávání do druhé pro učitele, žáky i rodiče. Metodicky bude vycházet z prvních dvou podaktivit na které naváže a jednotlivé dílčí části prováže.


 • KA6.3 Podnikavost

  realizátor: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK


Cíl aktivity: Poskytnout učitelům základních a středních škol příklady dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají chuť, vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem sebe.

Naplnění cíle: Učitelé často nemají přímou zkušenost s rozjížděním projektů (ať už podnikáním nebo sociálních inovací) a přitom se v rámci svých předmětů (společenské vědy, ekonomika apod.) se tomuto na praxi extrémně náročnému tématu věnovat musí. Cílem aktivity je přinést inspiraci jak se o takových tématech dá s žáky mluvit, jak je inspirovat, co jim nabízet. Výstupem budou praktické tipy prostřednictvím digitálních médií (podcasty či jiný vhodný formát). Udržitelnost bude zajištěna zapojením budoucích pedagogogů studujících na pedagogické fakultě. Zásádním předpokladem úspěchu této aktivity je kvalitní scénář podcastů. Jsme si velmi dobře vědomi, že pedagogové jsou již nyní plně vytíženi jak odbornými, tak administrativními činnostmi, proto budou podcasty vytvořeny tak, aby pedagogům jednak ušetřili čas s přípravou výuky a současně aby pomohly k výuce klíčových kompetencí žáků. Díky tomu, že máme (CPPT) s výukou podnikavosti na Univerzitě Karlově mnohaleté zkušnosti, máme dostatek kontaktů na odborníky z praxe a to jak z komerční sféry, tak ze vzdělávacího sektoru. S přípravou podcastů budou pomáhat i studenti PedF UK, kteří díky tomu budou schopni rozvíjet získané zkušenosti ve své nastávající praxi na základních i středních školách.


Promo Video


Informační leták

kurz vedení lidí