Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA SR) 2023


Název projektu:

Rozvoj kompetencií pre učenie sa dospelých modernými elektronickými učebnými prostriedkami

Kód projektu:

Projekt č. 006UMB-4/2023

Hlavní řešitel:

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovenská republika

Spoluřešitelé:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR

Doba trvání projektu:

01/2023 – 12/2025

Anotace projektu:

Projekt vědecky řeší aktuální potřebu prohlubování schopností vysokoškolských studentů magisterského stupně nově akreditovaného studijního programu (Management a poradenství ve výchově a vzdělávání) pro efektivní řízení učební činnosti učících se dospělých v celoživotním kontextu. Absolventi studia budou participovat na rozvoji klíčové kompetence občanů pro celoživotní učení, osobní a sociální kompetence a schopnosti učit se. Její zvládnutí je zásadní pro jejich osobní naplnění a rozvoj, zaměstnatelnost, sociální začlenění, udržitelný životní styl, úspěšný život ve společnosti, pro řízení života s zodpovědným přístupem ke zdraví a aktivní občanství. Vytvořená elektronická vysokoškolská učebnice a cvičebnice autodidaktiky doplňuje nabídku učebních textů pro problematiku podpory procesů celoživotního vzdělávání dospělých v kontextu moderních vědecko-teoretických didaktických interdisciplinárních přístupů. Učebnice a cvičebnice autodidaktiky poskytne studujícím moderní zdroj znalostí potřebných k porozumění autoregulovaného učení a dovednosti potřebných k jeho efektivní podpoře v různých prostředích a podmínkách učení se dospělých. Elektronický text inovativním a přitažlivým způsobem připraví studenty na zvládnutí kompetence naučit dospělé učit se po celý život.

Cíl projektu

    Hlavní cíl projektu: Teoretickou vědecko-výzkumnou činností konceptualizovat, kontextualizovat a systemizovat vědecké poznatky o procesech sebeučení dospělých pro aplikační účel – tvorbu vysokoškolské učebnice a cvičebnice autodidaktiky ve studijním oboru učitelství a pedagogické vědy.

  • specifický cíl 1: Vytvořit přehledovou studii o aktuálních domácích a mezinárodních přístupech a modelech autoregulovaného učení dospělých.
  • specifický cíl 2: Zpracovat vědeckou problematiku o podpoře procesů sebeučení dospělých do podoby učebního textu odpovídajícího požadavkům magisterského stupně vysokoškolského studia ve studijním oboru učitelství a pedagogické vědy.
  • specifický cíl 3: Vytvořit koncepci moderního elektronického učebního zdroje (učebnice a cvičebnice) pro vysokoškolské studenty ve studijním oboru učitelství a pedagogické vědy.