Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

funkční studium FS2

Vzdělávací program Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je realizován vysokou školou (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, KAMV) v rámci celoživotního vzdělávání. Obsah studia vychází z akreditovaného vysokoškolského studijního programu – oboru Školský management. Studium bylo opakovaně akreditováno MŠMT ČR v rámci systému DVPP (poslední akreditace – č. j. MSMT-25049/2016-1-795).

Tento vzdělávací program reaguje na vzdělávací potřeby vedoucích pedagogických pracovníků. Je již dlouhodobě realizován na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde na pracovišti Katedry andragogiky a managementu vzdělávání (dříve Centrum školského managementu) využívá i své výzkumné činnosti a dlouhodobé spolupráce se školskými manažery, školami a školskými zařízeními obecně pro stálé zkvalitňování své vzdělávací nabídky tak, aby odpovídala aktuálním potřebám vedoucích pracovníkům škol a ŠZ a zohledňovala současnou situaci ve vzdělávací politice. Projekt vychází z úspěšného ESF projektu, kdy byla umožněna pilotáž inovovaného obsahu a formy vzdělávacího programu pro řídící pracovníky ve školství. Inovace programu a formy přímé výuky (poměr prezenční a distanční výuky pod přímým vedením garanta kurzu, příp. lektora, nové metody a formy distančního vzdělávání s využitím e-learningových opor a kurzů) vytváří soulad mezi potřebami vedoucích pracovníků a požadavky dané na jejich kvalifikaci příslušnými legislativními normami.

Vzdělávací program Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je strukturován do modulově uspořádaného studijního plánu, ve kterém je možno přizpůsobit pořadí výukových modulů a předmětů dle potřeb, možností a zájmu účastníků. Vzdělávací program se skládá z 5 modulů: Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a finanční management, Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí. Každý modul obsahuje minimálně:

  • 32 hodin přímé výuky (přednášky, semináře)
  • 20 hodin manažerské praxe ve školských zařízeních
  • 18 hodin on-line aktivity (řešení případových studií, zpracování úkolů s následnou prezentací v on-line prostředí, chatování, e-forum)

Jednotlivé moduly jsou dále rozdělovány do předmětů, které podporují průběžné ověřování dosažených kompetencí a usnadňují strukturování vzdělávacího programu.

Zahájení studia: září 2021
Poplatek za 1 modul: 6 500 Kč, celkem za studium: 32 500 Kč
Místo konání: PedF UK Praha
Program je akreditován MŠMT

Ředitelé škol z Prahy mohou čerpat část financí na studium z projektu IKAP.

V případě zájmu o tento program kontaktujte: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Přihláška