Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

funkční studium FS2

Vzdělávací program Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je realizován vysokou školou (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, KAMV) v rámci celoživotního vzdělávání. Obsah studia vychází z akreditovaného vysokoškolského studijního programu – oboru Školský management. Studium bylo opakovaně akreditováno MŠMT ČR v rámci systému DVPP (poslední akreditace – č. j. MSMT- 21810/2022-1-812).

Tento vzdělávací program reaguje na vzdělávací potřeby vedoucích pedagogických pracovníků. Je již dlouhodobě realizován na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde na pracovišti Katedry andragogiky a managementu vzdělávání (dříve Centrum školského managementu) využívá i své výzkumné činnosti a dlouhodobé spolupráce se školskými manažery, školami a školskými zařízeními obecně pro stálé zkvalitňování své vzdělávací nabídky tak, aby odpovídala aktuálním potřebám vedoucích pracovníkům škol a ŠZ a zohledňovala současnou situaci ve vzdělávací politice. Projekt vychází z úspěšného ESF projektu, kdy byla umožněna pilotáž inovovaného obsahu a formy vzdělávacího programu pro řídící pracovníky ve školství. Inovace programu a formy přímé výuky (poměr prezenční a distanční výuky pod přímým vedením garanta kurzu, příp. lektora, nové metody a formy distančního vzdělávání s využitím e-learningových opor a kurzů) vytváří soulad mezi potřebami vedoucích pracovníků a požadavky dané na jejich kvalifikaci příslušnými legislativními normami.

Vzdělávacím cílem je připravit vedoucí pedagogické pracovníky k výkonu vedoucích funkcí ve školách a školských zařízeních takovým způsobem, aby byli schopni přispívat k rozvoji našeho školství a realizovat potřebné úkoly, které jim ukládají vzdělávací záměry České republiky. Konkrétními cíli je zvýšení a získání nových kompetencí především v těchto oblastech:

  • personální řízení, vedení lidí, motivace,
  • leadership,
  • projektového řízení,
  • vlastní hodnocení školy a hodnocení pedagogického procesu,
  • rozvoj ICT kompetencí v řídicí práci a ve výuce,
  • v právní a ekonomické oblasti,
  • v řízení školy a řízení pedagogického procesu.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci včetně neúplných škol, střední management, vedoucí předmětových týmů, vedoucí učitelé odborného výcviku nebo odloučených pracovišť a vedoucí pracovníci domovů mládeže, stejně tak ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří uvažují o řídící práci ve školství, případně se připravují ke konkurznímu řízení.

Vzdělávací program se skládá z 5 modulů: Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a finanční management, Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí.

Každý modul obsahuje minimálně:

  • 32 hodin přímé výuky (přednášky, semináře)
  • 20 hodin manažerské praxe ve školských zařízeních
  • 18 hodin on-line aktivity (řešení případových studií, zpracování úkolů s následnou prezentací v on-line prostředí, chatování, e-forum)

Jednotlivé moduly jsou dále rozdělovány do předmětů, které podporují průběžné ověřování dosažených kompetencí a usnadňují strukturování vzdělávacího programu.

Cena za program: 39 500 Kč (1 modul/7 900 Kč.)
Přihlášky možno podávat průběžně.
Kontaktní osoba: Mgr. Danuše Dvořáková, danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Zahájení studia: září 2024

Přihláška