Technologická agentura České republiky (TA ČR)

(programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA)Název projektu:
Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching

Název projektu - akronym:

VIR Co-Teaching

Kód projektu:

TL03000133

Hlavní řešitel:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

Člen řešitelského týmu:

PhDr. et Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Administrativně - organizační podpora

Mgr. Danuše Dvořáková
Bc. David Mück

Řešitelské pracoviště:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Doba trvání projektu:

05/2020 – 09/2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat virtuální složku jako novou součást vzdělávací metody co-teachingu. Východiskem je výzkum metody, dále její experimentální ověření a následně optimalizace. Projekt navrhuje metodiku, která umožní inovativní využití v rámci školního vzdělávání (základního a středního). Metodu co-teachingu projekt rozšiřuje do virtuálního prostředí, čímž vzniká nový nástroj aplikovatelný pro řešení aktuálních problémů v kognitivní složce vyučování. Principem je spolupráce při výuce s cílem efektivnějšího vyučování, větší synergické provázanosti obsahu vzdělávání v teoretické i praktické složce, využití mezioborového přístupu ve vazbě na průřezová témata zakotvená v RVP a rozvoj transverzálních kompetencí reagujících na dynamické proměny společnosti.

Aplikační garanti:

Česká školní inspekce
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie
Základní škola Louny
Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK

Publikační výstupy:

Mezinárodní vědecká konference CELDA 2020

Mezinárodní vědecká konference SAL 2020


Pořádaná mezinárodní vědecká konference 2021

Inovace, spolupráce a digitalizace ve vzdělávacím procesu