O katedře

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (KAMV) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se profiluje jako moderní akademické pracoviště zabývají se širším pojetím managementu vzdělávání (jehož součástí je i školský management) a vzděláváním dospělých (tj. andragogikou jako zastřešující vědní disciplínou). Svojí činností navázala na tradici Centra školského managementu.

Specializuje se na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství, propojení s nejnovějšími poznatky a výstupy obecné teorie organizace, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky, sociální psychologie a dalších souvisejících vědních disciplín.

Posláním katedry je vytvářet teoretický základ pro rozvoj dovedností a dalších kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. Vycházíme z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje a uplatňujeme aplikace v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Cílem katedry je nejen vzdělávat profesionální pracovníky ve vzdělávání, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol a celkové trendy českého vzdělávacího systému. Tímto spojením pracoviště spoluutváří a kultivuje obory Školský management a Management vzdělávání, resp. Andragogiku a management vzdělávání.

Od 1. září 2019 je na katedře zahájeno studium nově akreditovaného magisterského oboru Andragogika a management vzdělávání. Rigorózní řízení bylo již otevřeno. Nově tak dochází k rozšíření studijního programu o andragogickou dimenzi a možnost profesního rozvoje učitelů a dalších pracovníků působících v oblasti vzdělávání, vč. vzdělavatelů dospělých.


Mise KAMV:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK se profiluje jako moderní akademické pracoviště spojující vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství a v oblasti dalšího vzdělávání s nejnovějšími poznatky a výzkumy z andragogiky, pedagogiky, obecné teorie managementu a leadershipu, a dalších souvisejících vědních disciplín (zejm. psychologie, sociologie, ekonomie). A tím se podílí na kultivaci edukačního prostředí a spoluvytváří prostor pro rozvoj oboru.

Vize KAMV:

Cílem je nejen vzdělávat a profesionalizovat vedoucí a další pracovníky působící v oblasti vzdělávání, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol, školských zařízení, institucí neformálního a dalšího vzdělávání a obecné trendy vývoje českého systému vzdělávání. Tímto spojením se katedra podílí zejména na spoluutváření a rozvoji oborů Andragogika a management vzdělávání a Školský management v České republice v kontextu mezinárodních trendů.


Pedagogická činnost

Pedagogická činnost katedry se zaměřuje na studenty bakalářského studijního oboru Školský management (v kombinované formě studia) a studenty navazujícího magisterského studia oboru Management vzdělávání, resp. Andragogika a management vzdělávání (v prezenční i kombinované formě studia). Vedle realizovaného pregraduálního vzdělávání katedra zajišťuje řadu programů celoživotního vzdělávání.

Vědecká činnost

Pracovníci katedry se aktivně zapojují do vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Akademičtí pracovníci participují na řadě mezinárodních aktivit, spolupracují s univerzitami ve světě, aktivně vystupují na konferencích a jiných odborných akcích.

Dlouhodobé výzkumné aktivity se zaměřují na vzdělávání dospělých s důrazem na profesní rozvoj, aktivizaci a edukaci seniorů, celoživotní učení, dále na problematiku trhu práce, uplatnění absolventů škol na trhu práce, talent managementu, leadershipu, people managementu – strategického přístupu k řízení a rozvoji pracovníků vzdělávacích organizací apod.


Katedrové školy pro ak. rok 2021/2022: