ESIS – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT ČR)


Název projektu:

Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK
Klíčová aktivita 3: Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů

Kód projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965

Hlavní řešitel:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Členové řešitelského týmu:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

Řešitelské pracoviště:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Doba trvání projektu:

2018–2020

Cíl projektu:

Dostupné z: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1539.html