Základní údaje o studijním programu
Název studijního programu v jazyce výuky Školský management
Překlad názvu studijního programu do AJ School Management
Typ studijního programu bakalářský
Profil studijního programu akademicky zaměřený
Forma studia kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Jazyk výuky český
Udělovaný akademický titul Bc.
Profil absolventa studijního programu Absolvent získá znalosti a dovednosti, jak v oblasti obecné teorie řízení, tak i specificky odborné pro řízení ve školství, především pro řízení pedagogického procesu. Dále získá znalosti z problematiky vedení lidí, včetně specifik pro personální činnosti ve školství. Studium ho vybaví i potřebnými poznatky z oblasti práva a ekonomiky s důrazem na školské právo a jeho aplikaci v podmínkách řízení ve školství a na finanční management ve školství. Absolventi jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, připravení pro výkon řídících funkcí na úrovni nižšího, středního i vrcholového managementu ve školách, školských zařízeních, ve státní a veřejné správě ve školství. V systému vzdělávání řídících pracovníků je podle současné právní úpravy v ČR toto studium kvalifikačním studiem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona jako předpoklad pro výkon této funkce (zákon č. 563/2004 Sb. a zákon č. 561/2004 Sb.).
Odborné znalosti Absolvent dokáže teoreticky vymezit obor školský management, zná obsah dalších vědeckých disciplín ovlivňujících obor a dokáže poukázat na vzájemné souvislosti. Odborné znalosti budou získány zejména v oblastech pedagogického vedení, teorie a praxe školské managementu, vedení lidí, řízení pedagogického procesu a právního či ekonomického základu vzdělávání.
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce Absolventi najdou uplatnění jako vedoucí pedagogičtí pracovníci v regionálním školství (ředitelé škol, zástupci, střední management), stejně tak budou znalosti využity v ostatních vzdělávacích organizacích, zřizovateli škol či pracovníky ČŠI. Absolvování studia bude zvyšovat řídící kompetence i u pedagogických pracovníků, kteří v současné chvíli nevykonávají vedoucí funkci, popř. se na ni teprve připravují.