Základní údaje o studijním programu
Název studijního programu v jazyce výuky Andragogika a management vzdělávání
Překlad názvu studijního programu do AJ Adult Education and Educational Management
Typ studijního programu navazující magisterský
Profil studijního programu akademicky zaměřený
Zaměření A: Vzdělávání a profesní rozvoj
B: Řízení vzdělávacích organizací
Forma studia prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Jazyk výuky český
Udělovaný akademický titul Mgr.
Státní rigorózní zkouška Ano
Udělovaný akademický titul: PhDr.
Profil absolventa studijního programu Absolvent SP disponuje andragogickými, manažerskými, pedagogickými a psycho-sociálními kompetencemi uplatnitelnými v oblasti dalšího vzdělávání a řízení vzdělávacích institucí. Je připraven jako profesionál, který získané kompetence využije při všech řídících činnostech ve vzdělávacích organizacích i rozsáhlejších systémech zabývajících se formálním a neformálním vzděláváním. Psycho-sociální a manažerské kompetence uplatní při personálním řízení a vedení vzdělávacích projektů, při zajištění spolupráce s partnery, institucemi a s veřejností. Absolvent získá schopnost metodického vedení a realizace vzdělávání dospělých, dále disponuje klíčovými schopnostmi a dovednostmi pro řízení výchovně vzdělávacích institucí a vzdělávacích organizací, je schopen provádět analýzu vzdělávacích potřeb, plánovat, organizovat a realizovat vzdělávací akce, provádět evaluaci a sebereflexi. Zodpovídá za zlepšování kvality výchovy a vzdělávání, za efektivní a účinné využívání všech andragogických a manažerských nástrojů tak, aby vzdělávací instituce dosahovala svých cílů. Absolventi SP jsou odborně připraveni pro výkon řídících funkcí ve vzdělávání. Získané vzdělání uplatní jako vedoucí pracovníci na úrovni středního a vrcholového managementu, na různých stupních vzdělávání, v regionálním školství ve všech druzích a typech škol i v ostatních vzdělávacích organizacích, dále v klíčových článcích státní a veřejné správy.
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce Profese lze rozdělit do dvou základních kategorií: 1. podílející se na výchovně-vzdělávací činnosti (tj. na její přípravě, organizačním zabezpečení, realizaci, hodnocení); 2. podílející se na řízení vzdělávacích organizací, případně na řízení vzdělávacího procesu. Do první kategorie můžeme zařadit profese jako je např. andragog, lektor (dalšího vzdělávání), trenér, instruktor, tutor, kouč, mentor, mediátor, školitel, supervizor, referent vzdělávání, poradce, metodik vzdělávání, projektový manažer vzdělávání, manažer vzdělávání, odborník pro koncepci celoživotního vzdělávání, preventista a osvětový pracovník, edukátor, specialista vzdělávání a HR. Do druhé kategorie můžeme zařadit: manažery (vedoucí a řídící pracovníky působící v oblasti formálního a neformálního vzdělávání), vedoucí pracovníky (na všech stupních řízení) a specialisty působící v oblasti celoživotního vzdělávání. Absolvent disponuje analyticko-koncepčními schopnostmi, které umí využít v rámci přípravy a realizace andragogicky zaměřeného výzkumu a tvůrčí činnosti i v širším sociálním kontextu. Absolvent najde uplatnění jak v soukromé (vzdělávací organizace, oddělení vzdělávání a rozvoje), tak i veřejné sféře (školská zařízení, úřady práce, odbory školství a zaměstnanosti, příspěvkové organizace zabývající se počátečním a dalším vzděláváním, strategické a koncepční útvary magistrátů a měst, útvary projektů a evropských dotací).
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce
  • Zná základní pojmy z oblasti výchovy a vzdělávání, vzdělávání dospělých (dalšího vzdělávání), managementu vzdělávání a andragogiky.
  • Umí charakterizovat a analyzovat stěžejní andragogické teorie (teorie výchovy a vzdělávání dospělých).
  • Zná psychologická a pedagogicko-didaktická specifika učení se a vzdělávání dospělých.
  • Umí identifikovat efektivní androdidaktické strategie rozvoje jedince i organizace.
  • Umí vyvíjet a objevovat nové edukační postupy a metody vzdělávání a učení se dospělých.
  • Zná legislativní předpisy z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a regulovaných povolání.
  • Má předpoklady k odborné práci s dospělými účastníky vzdělávání, zejména se zaměřením na motivaci k učení se, efektivních stylů učení a nastavení optimálního kurikula.