Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I

Zveřejněno: 2020-11-16 15:54:19

Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.

 

Anotace:

Kurz „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I“ reaguje na absenci trvale dostupného systematičtějšího vzdělání pro zájemce o kvalifikaci odborníka na řešení školní šikany. (Pod pojem školní šikany zařazujeme šikanu mezi žáky, šikanu vůči učiteli.) V nabídce vzdělávání převažují jednodenní tzv. záplatové“ kurzy, které nemohou potřeby praxe – získat nosnou a ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany naplnit. Kurz taktéž reaguje na úplnou absenci koncepčního vzdělání pro různé typy odborníků. Vizí je, aby na tuto přípravnou (první) úroveň vzdělání navazovaly další vyšší stupně vzdělání. Podmínkou je, aby absolvent základního výcvikového kurzu měl již vlastní praxi s řešením šikany. V praxi lze pracovat s pětiúrovňovým modelem vzdělávání odborníků na řešení šikanování podle M. Koláře (podrobněji viz Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS, 2013, 2014.) 

 

Kurz využívá techniky výcvikové a prožitkové, vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně použít. Program má čtyři návazné a vzájemné propojené moduly. Každý modul má stanovený cíl z hlediska obsahu, profesní připravenosti, dynamiky skupiny a formulovaný domácí úkol.

 

PRVNÍ MODUL – První pomoc při šikanování (16 hodin)

 

První část (5 hod.) je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii a zejména praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. Zvláštní pozornost je věnována kyberšikaně a šikaně vůči učiteli. Prostřednictvím praktických dílen a diskusí jsou však probírána i jiná důležitá témata:

- rozdíl mezi šikanováním a škádlením,

- vztah šikanování k příbuzným fenoménům,

- vnější a vnitřní pohled na šikanování,

- východiska pro řešení kyberšikany u dětí a mládeže,

- rozlišení počátečního a pokročilého stadia šikanování,

- kde potřebuji pomoci a co zvládnu jako odborník 1. úrovně sám.

 

Blok 1 (3 hod.)

Vstupní informace o problematice šikanování (přednáška, diskuse):

 • Výskyt šikanování na českých školách.
 • Je možné epidemii šikanování zastavit? Školní intervence proti šikanování v ČR a ve světě. Hradecký školní program proti šikaně patří mezi nejúspěšnější na světě.
 • Mnohostranné škody šikanování (kasuistiky)

DÍLNA: Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kriterií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)

 

Blok 2 (2 hod.): Tři praktické pohledy na šikanování, zakrývající a protiúzdravný systém. Formy šikany. Zaměřeno na kyberšikanu.

 

Druhá část (11 hod.)

Zde je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikace šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům základních variant – schémat účinné a bezpečné první pomoci. Důraz je kladen zejména na:

 1. a) Praktické zvládnutí jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož osvojení umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.
 2. b) Odzkoušení krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

Blok 1 (6 hod.)

Metodika první pomoci, nácviku 11. kroků základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou (případ školní šikany a kyberšikany).

Nácvik 11. kroků základního scénáře (2.část)

 

Blok 2 (2 hod.)

Dílna – Rozdíly při řešení počáteční a pokročilé šikany (zakrývající a protiúzdravný systém I a II.

Co dělat, když se setkáme s pokročilou a neobvyklou formou šikany?

 

Blok 3 (3 hod.)

Metodika a nácvik krizového scénáře pro výbuch

skupinového násilí (třídní, školní, internátní lynč).

 

DRUHÝ MODUL – Supervizní setkání (4 hodiny)

 

Tato část je věnována supervizi, společnému hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování. Zařazeny jsou tyto metody supervize: 

 1. Posouzení účinnosti a bezpečnosti u konkrétního postupu řešení šikany (malý test).
 2. Případová skupina s Bálintovskou strukturou (kazuistiky frekventantů).
 3. Hledání řešení u konkrétního případu kyberšikany učitele.

 

 

TŘETÍ MODUL - Školní program proti šikanování (4 hodiny)

Ústředním tématem modulu je celoškolní speciální program proti šikanování. Obnáší to seznámení se s teorií a metodikou Hradeckého programu, kterému se někdy taky říká Český školní program (budu dále používat oba názvy). Zejména pro metodiku budou použity tréninkové, modelové a zážitkové techniky. Hlavní nejúčinnější způsob je vytvoření vlastního programu podle rámcové struktury 13 klíčových komponent ve skupinách. Podpůrným a inspirativním materiálem bude metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování z roku 2016, ale i z roku 2013, kde je toto téma posíleno. Užitečný bude rovněž text školního programu proti šikanování vycházející z metodiky Hradeckého programu. Po skupinovém vytvoření programu následuje meziskupinová komunitní prezentace programů a vzájemná zpětná vazba.

 

ČTVRTÝ MODUL – Závěrečná důležitá speciální teorie, zpětná vazba lektora k závěrečným pracím frekventantů, prezentace některých prací ve skupině (8 hodin)

 

Blok 1 - Zbývající důležitá speciální teorie, která se přímo vztahuje k řešení šikany (4 hod.)

- Inkluze a šikanování, šikana v mateřské školce

- Kořeny a příčiny šikany

 (Tajemné síly proměňující hodného a slušného žáka v brutálního mučitele.)

Blok 2 - Sdílení závěrečných prací (4 hod.)

Poslední část programu kurzu bude věnována především zpětné vazbě lektora k závěrečným pracím frekventantů.

Témata prací se vztahují přímo k metodice a praxi řešení školní šikany a kyberšikany. Lektor předem práce prostuduje a poskytne frekventantům zpětnou vazbu k odborné stránce textu. Nejlepší a zajímavé práce budou prezentovány. Tato prezentace by měla vést k intenzivnímu vzájemnému a individuálnímu učení. Je známo, že dlouhodobé zapamatování se zvýší až na 90%, jestliže máme možnost to, co jsme se naučili, zkoušet naučit druhé.

 

Přednost budou mít:

 • vlastní kazuistiky šikany (zaměřeno na řešení konkrétního případu).
 • případy z internetové poradny Společenství proti šikaně a návrhy řešení.

 

Program se odehrává v rámci komunitního modelu práce (KMP). To je důležité. KMP vede nejenom k efektivní výuce, ale i k porozumění podstaty KMP – metody vyššího řádu, která umožňuje předcházet, mírnit či léčit školní šikanování. Komunitní model práce je demokratickou formou řízení meziosobních vztahů v určité jednotce, v tomto případě ve skupině frekventantů kurzu. V rámci programu budou využívány základní komunitní principy. (Podrobnější informace o KMP získají frekventanti v programu druhé úrovně.)

 

Vzdělávací cíl:

Celkovým cílem kurzu Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I. je intenzivně a co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení akutních – neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.

(Poznámka: V budoucnu by měli odborníci pověření řešením šikany absolvovat vzdělání i druhé úrovně. Tato rozšiřující a prohlubující úroveň poskytuje komplexní připravenost k řešení situací, které by měla zvládnout škola sama. Vzdělání, které umožní plnit úkoly pověřeného pracovníka řešit šikanu. Patří sem například tyto kompetence:

 • Orientace v realizaci rámcového třídního programu pro počáteční – první dvě stadia – difuzní šikany.
 • Realizaci preventivního programu na předcházení šikany v rámci třídní hodiny.
 • Kvalifikované posouzení intervenčních programů externích pracovníků ve třídách, kde je počáteční šikana.
 • Zvládnutí první pomoci pro třetí stádium šikanování, kde je již vytvořeno jádro útočníků.
 • Orientace v legislativě k oblasti školní šikany a kyberšikany.)

 

Na konkrétní úrovni je cílem kurzu Odborné řešení školní šikany

a kyberšikany I:

 1. a) Naučit frekventanty poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zajistit účinnou a bezpečnou první pomoc při školní šikaně, šikaně vůči učiteli a kyberšikaně. To zahrnuje:

- Kompetenci (kvalifikovaně) posoudit indikaci šesti skupin scénářů pro řešení šikany – to znamená stanovit, co zvládne odborník prvního kontaktu (absolvent kurzu) a co již specialista, co zvládne škola sama a kdy je již nutná pomoc zvenku.

- Praktické zvládnutí metod první pomoci pro první dvě stádia – počáteční standardní šikany, technicky nenáročné kyberšikany a připravenost na zvládnutí krizového scénáře (poplachového plánu) pro výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynč.

 1. b) Připravit absolventy kurzu na účast při zavádění Hradeckého školního programu proti šikanování.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou:

Pedagogové všech typů škol – metodici školní prevence, výchovní poradci, třídní učitelé, vedení školy, školní psychologové a školní speciální pedagogové. Dále to jsou pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení (PPP, SVP, SPC).

Nabídka platí i pro pedagogy z oblasti ústavní výchovy (v rezortu MŠMT ČR).

 

Rozsah semináře: 32 hodin

Datum konání:  7. 12., 8. 12., 15. 12. 2023 a 5. 1. 2024

Cena kurzu: 8 900 Kč

Lektor: PaedDr. Michal Kolář

Místo konání: PedF UK, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

PŘIHLÁŠKA