Práce s elektronickými dokumenty ve školách

Zveřejněno: 2020-11-25 12:06:34

Tematické bloky:

 1. Vymezení pojmu dokument a jeho legislativní ukotvení (3 vyučovací hodiny)
 • platná legislativa v oblasti archivnictví, spisové služby, datových schránek
 • vymezení pojmu elektronický dokument
 • tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty (např. DOC, PDF, ZFO)
 • zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
 1. Způsoby doručování dokumentů v elektronické podobě, včetně použití kvalifikovaných certifikátů (3 vyučovací hodiny)
 • způsoby doručování dokumentů v elektronické podobě (datová schránka, e-mail, paměťové médium)
 • elektronický dokument jako jednotka spravovaná spisovou službou
 • oběh dokumentů v elektronickém systému spisové služby (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřízení/uzavření, odesílání, ukládání, archivace, vyřazování)
 • dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou
 • použití kvalifikovaných certifikátů (elektronický podpis, elektronická značka/pečeť, kvalifikované časové razítko)
 1. Způsoby ukládání a archivace dokumentů v elektronické podobě (2 vyučovací hodiny)
 • elektronický dokument jako archiválie
 • skartační řízení, způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
 • konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
 • aktuality k datu konání semináře

Vzdělávací cíl:

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v práci s elektronickými dokumenty doručenými e-mailem nebo datovou schránkou z pohledu orgánu veřejné moci, obeznámit je s tvorbou elektronických dokumentů, s používáním kvalifikovaných certifikátů, se správným postupem při práci s datovými zprávami.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • orientovat se v právních předpisech týkajících se elektronické komunikace,
 • správně tvořit elektronické dokumenty a používat kvalifikované certifikáty,
 • zákonně nakládat s doručenými datovými zprávami.

Cílová skupina:

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1. st. ZŠ, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ, učitelé VOŠ

Rozsah semináře: 8 hodin

Datum konání: bude upřesněno

Cena kurzu:  2 400 Kč

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Místo konání: PedF UK Praha

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Program je akreditován MŠMT.

Přihláška