Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

Zveřejněno: 2020-11-16 17:06:23

Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

 

Kurz má 2 základní cíle: v teoretické rovině ukázat na obvyklé znaky a příčiny vyhoření a pomocí různých metod sebepoznání a prevence navést účastníky k cestě zpět do stavu rovnováhy mezi výdejem a příjmem energie a odbourání stresorů vedoucích k vyhoření.

 

Tematické bloky:

 • Syndrom vyhoření – definice, osobnostní nastavení pedagoga, odolnost vůči zátěži (dotazník EOD) (1 hod.)
 • Vyhoření – obvyklé příčiny, znaky, úrovně, fáze (1 hod.)
 • Sebepoznání – autodiagnostika příznaků syndromu vyhoření – Inventář MBI, 3 inventáře pro reflexi vyhoření Tošner & Tošnerová, podnětové listy pro sebereflexi, (2 hod.)
 • Individuální a skupinová reflexe na základě výsledků a příčin ve školním prostředí na základě vlastních prožitků, náměty k řešení (2 hod.)
 • Prevence syndromu vyhoření, metody reflexe a sebereflexe, harmonizace – individuální
   a skupinové metody (cvičení: energetický koš, stanovení cílů a priorit, nácvik odstupu, zrcadlo, rozhovor s …, dechová cvičení, využití relaxačního cvičení a hudby) (2 hod.)
 • Závěrečné shrnutí 

 

Vzdělávací cíl: 

Účastníci:

 • Porozumí mechanismu vzniku syndromu vyhoření a mechanismu působení stresorů v pedagogické práci.
 • Prohloubí si dosavadní dovednosti při zachycení varovných signálů v oblasti syndromu vyhoření.
 • Osvojí si nové metody/prohloubí dosavadní dovednosti pro efektivní reflexi a prevenci.
 • Na základě analýzy vlastních výsledků a situací vhodně zvolí individuální cesty k redukci stresu a vyhoření.

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Datum konání:  

Cena kurzu: 2 300 Kč

Místo konání: formou webináře

Lektor: 

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Přihláška