Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


    Informace k distanční výuce
    Nabídka kurzů na 1. pol. roku 2020

Číst Více

Konference


8. ročník mezinárodní konference Vzdělávání dospělých 2018  


Bc.

· Školský managementMgr.

· Management vzdělávání

· Andragogika a management vzdělávání

PhDr.

· Andragogika a management vzděláváníOdborné řešení školní šikany I

Odborné řešení školní šikany I

Cílem kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení školní šikany. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání.

Odborné řešení školní šikany II

Odborné řešení školní šikany II

Cílem kurzu je Odborná připravenost na účast při vytváření školního programu proti šikaně. Hlubší porozumění praktickým a metodickým problémům šikany.

Zvládání konfliktních situací

Zvládání konfliktních situací

Cílem vzdělávacího programu je osvojit si účinné strategie pro prevenci a zvládání typických konfliktních situací ve školním prostředí při komunikaci dospělými osobami v pedagogickém procesu, tj. převážně s rodiči, kolegy, nepedagogickými pracovníky a vedením školy.

Přijímací řízení do škol

Přijímací řízení do škol

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v základních právních předpisech při rozhodování ředitele školy ve správním řízením, obeznámit je se správným postupem a jednotlivými procesními kroky u přijímání uchazečů do škol, upozornit na vliv správního řízení na chod školy a také na aplikační nejasnosti i nejčastější pochybení, k nimž během správního řízení dochází. Zároveň krok za krokem a na konkrétních příkladech provede účastníky procesem založení a vedení spisu i tvorby související dokumentace.

Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků

Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti motivace a rozvoje pracovníků školy a metodologie identifikace, rozvoje a udržování talentovaných zaměstnanců.

Využití ICT ve škole

Využití ICT ve škole

Vzdělávací program je zaměřený na projektové řízení zavádění informačních technologií do školských zařízení. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním projektů v oblasti informačních technologií.

Time management pro pedagogické pracovníky

Time management pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretická východiska a postupy time managementu související s řízením času ředitelů škol a školských zařízení, jejich zástupců a dalších pedagogických pracovníků.

Marketingové řízení školy

Marketingové řízení školy

Vzdělávací program vás provede aktuálními teoretickými a praktickými otázkami souvisejícími s marketingovým řízením školy jako nástroje podpory image a účinné komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy.

Sociálně – právní problematika pedagogické praxe

Sociálně – právní problematika pedagogické praxe

Předmět Sociálně právní aspekty pedagogické praxe se zaměřuje na aktuální oblasti práva pro pedagogickou praxi v kontextu sociálně právní problematiky ve vztahu k prevenci a ochraně dětí a mládeže.

Pedagogická diagnostika pro učitelePedagogická diagnostika pro učitele

Pedagogická diagnostika - základní terminologie, postavení pedagogické diagnostiky v systému péče o žáka/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prevence syndromu vyhoření pro učitelePrevence syndromu vyhoření pro učitele

Syndrom vyhoření - definice, mechanismus vzniku, aktivace stresových os a jejich vliv na organismus a osobnost pedagoga.

Práce s datovou schránkouPráce s datovou schránkou

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v práci s datovou schránkou z pohledu orgánu veřejné moci, obeznámit je se správným postupem při práci s datovými zprávami, upozornit na jiný okamžik doručení do datové schránky orgánu veřejné moci a fyzické nebo právnické osoby.

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ

Studium má kombinovanou formu, tedy část studia je prezenční a určitá hodinová dotace musí být splněna formou řízeného samostudia – studiem materiálů, zadané literatury a samostatnou prací. Studium je v rozsahu tří semestrů. Určený den prezenčního studia je uveden v rozvrhu (každé sudé nebo liché úterý dle ročníku).

Univerzita třetího věkuUniverzita třetího věku

Vzdělávací program je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychologie stárnutí jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů a technik podporujících zvládání projevů stáří a stárnutí za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života.

Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelůJak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů?

Kurz je zaměřen na využití a zvládnutí používání technik a nástrojů pro rozvoj kompetencí učitelů všech typů škol s důrazem na sdílení dobré praxe.

Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředíEfektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí

Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně organizovat a vést skupinová setkání ve školním prostředí a využívat porady jako manažerský nástroj.

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníkyStudium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Vzdělávací program Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je realizován vysokou školou (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, KAMV) v rámci celoživotního vzdělávání.

Základy koučinku pro pedagogické pracovníkyZáklady koučinku pro pedagogické pracovníky

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s podstatou a principy koučování, poznání jejich hlavních přínosů v praxi pedagoga a získání nástrojů ke koučování.

Pedagogický pracovník v roli projektového manažeraPedagogický pracovník v roli projektového manažera

Cílem kurzu je seznámit účastníky vzdělávání v obecném i praktickém pojetí se základními principy řízení projektů v rámci jejich životního cyklu a v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu.

Efektivní vedení lidí - LEADERSHIPEfektivní vedení lidí - LEADERSHIP

Vzdělávací program se zabývá problematikou leadershipu jako klíčového předpokladu k naplňování poslání a vizí vzdělávacích organizací a vedením lidí jako funkcí/rolí vedoucích pedagogických pracovníků na různých úrovních řízení.

Moderní trendy v prezentačních dovednostechModerní trendy v prezentačních dovednostech

Cílem kurzu je nabídnout nový pohled na využití vizuálních prezentací ve výuce. Efektivita prezentačních dovedností vychází z premisy, že prezentace a její pojetí je podmíněno specifiky cílové skupiny, pro kterou je prezentace určena.

Vedení spisové služby ve školách ve souvislosti s GDPRVedení spisové služby ve školách ve souvislosti s GDPR

Kurz je zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení.

Tvorba moderních powerpointových prezentacíTvorba moderních powerpointových prezentací

Kurz je zaměřený na tvorbu designových a vizuálně poutavých powerpoinotvých prezentací, které budou nejen plně podporovat edukační sdělení, ale budou rovněž odpovídat současným vizuálním nárokům.

Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníkyPrevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

Kurz má 2 základní cíle: v teoretické rovině ukázat na obvyklé znaky a příčiny vyhoření a pomocí různých metod sebepoznání a prevence navést účastníky k cestě zpět do stavu rovnováhy mezi výdejem a příjmem energie a odbourání stresorů vedoucích k vyhoření.


Naši partneřiČeská andragogická společnost